Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

15/12/2020 - Ενημερώσεις Συλλογικού Φορέα για την Αλληλέγγυα Ευθύνη

 

Ενημερώσεις Συλλογικού Φορέα για την Αλληλέγγυα Ευθύνη

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, μελών του Συλλογικού Φορέα, ενόψει της αδυναμίας πραγματοποίησης συνεδριάσεων, παρατίθενται δύο ενημερωτικά έγγραφα για την αλληλέγγυα ευθύνη.


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζήνωνος 4α  T.K. 10431 - ΑΘΗΝΑ                                                       Αθήνα 4-12-2020
Τηλ.: 2105236627  – 2107629974                                                        Αρ.Πρωτ.: 39

Κιν: 6977207738                                                                        email: opanspe@otenet.gr
                                                                                                                    
gromeou@otenet.gr
                                                                                                          
webwww.opanspe.gr

ΠΡΟΣ

Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
Μέλη Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης  

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητά μέλη
Επειδή με την συνεχιζόμενη καραντίνα λόγω της πανδημίας του Covid-19 δεν είναι εφικτές οι συνεδριάσεις μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν του Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς.

Αλληλέγγυα Ευθύνη Διοικήσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Το θέμα της αλληλέγγυας ευθύνης των Διοικήσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (της διάταξης του αρ 50 του Ν. 4174/2013) το εάν δηλαδή οι Διοικήσεις των Ο.Σ. συνευθύνονται με τις ατομικές τους περιουσίες για τους οφειλόμενους φόρους του Συνεταιρισμού τους, μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Για την ευθύνη των Διοικήσεων για τις φορολογικές οφειλές του Συνεταιρισμού τους δημοσιεύτηκε πρόσφατα Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε: 2173/30-10-2020 την οποία θέτουμε υπόψη σας, η οποία περιέχει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 και συγχρόνως καθορίζει τα υπόχρεα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του αρ 50 του Ν 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε (με το άρθρο 34 ν. 4646/2019) και ισχύει τα οποία ευθύνονται αλληλέγγυα (δηλαδή με την ατομική τους περιουσία) για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την πληρωμή των φόρων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα (εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, επιρριπτόμενου φόρου, ΦΠΑ και ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα οι εκτελεστικοί πρόεδροι, οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές, οι διαχειριστές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι στη διοίκηση και οι εκκαθαριστές των νομικών προσώπων καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου.

Συνεπώς οι  Πρόεδροι των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς για την πληρωμή των φόρων τους προς το Δημόσιο, γιατί δεν κατονομάζονται ρητά και περιοριστικά ούτε αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4174/2013, ως υποκείμενα πληρωμής των φόρων, όπως κατονομάζονται άλλα υπόχρεα πρόσωπα,  εκτελεστικοί πρόεδροι,  διευθυντές, διαχειριστές κλπ.

Έπειτα απ’ αυτά οι Διοικήσεις (ο πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ) των Οικοδομικών Συνεταιρισμών που οφείλουν τους παραπάνω φόρους και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., δικαιούνται να κάνουν αίτηση στην Δ.Ο.Υ. του Συνεταιρισμού τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αρ 66 παρ 29 του Ν 4646/2019) και να ζητήσουν να απαλλαγούν της αλληλέγγυας ευθύνης για τις φορολογικές οφειλές του Συνεταιρισμού σύμφωνα με την διάταξη του αρ 50 του Ν 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 ν. 4646/2019 και ισχύει και σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανωτέρω Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε: 2173/30-10-2020.

Στις σχετικές αιτήσεις προς τις Δ.Ο.Υ. οι Διοικήσεις των Ο.Σ. επικαλούμενοι τις παραπάνω διατάξεις θα ζητούν την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη γιατί δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του αρ 50 του Ν 4174/2013 και πλέον αφού δεν καταλαμβάνονται από τον νόμο δεν είναι συνυπεύθυνοι για τις φορολογικές οφειλές του Συνεταιρισμού  τους.

Συνεπώς θα πρέπει οι οφειλές αυτές να παύσουν να βαραίνουν αλληλεγγύως τις Διοικήσεις των Ο.Σ. με τα ατομικά περιουσιακά τους στοιχεία, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κλπ γιατί δεν πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις του νόμου.

Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ
Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον Νόμο 4635/2019, αλλά λόγω καραντίνας δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία για την διαδικασία της εγγραφής.

Ωστόσο από πληροφορίες μας για την εγγραφή χρειάζεται απαραιτήτως αίτηση με συνημμένα έγγραφα το καταστατικό και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Διοίκησης δηλ Πρακτικό εκλογής Γ.Σ και Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης σε υπηρεσίες, κλπ. Επίσης θα χρειασθεί πιστοποιητικό μεταβολών από το Ειρηνοδικείο και έναρξη εφορίας αν υπάρχει.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα θα έχουμε μετά την λήξη του λοκντάουν.

Εκκρεμή θέματα
Η επιστημονική εκδήλωση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δασικών εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών ματαιώθηκε αλλά η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί και όταν η κατάσταση το επιτρέψει η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί.
Επίσης ματαιώθηκαν και άλλες παρεμβάσεις του Φορέα για διάφορα θέματα.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι για οποιοδήποτε θέμα η ερώτημα προκύψει τα μέλη  μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

 

Με εκτίμηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργία Ρωμαίου Πρόεδρος
Νίκος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τσιώνης Γενικός Γραμματέας

 

_______________________________________

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζήνωνος 4α  T.K. 10431 - ΑΘΗΝΑ                                                       Αθήνα 14-12-2020
Τηλ.: 2105236627  – 2107629974                                                        Αρ.Πρωτ.: 41

Κιν: 6977207738                                                                        email: opanspe@otenet.gr
                                                                                                                    
gromeou@otenet.gr
                                                                                                          
webwww.opanspe.gr

ΠΡΟΣ
Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς
Μέλη Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης  

ΘΕΜΑ: Αλληλέγγυα Ευθύνη – Σημαντική Διευκρίνιση

Αγαπητά μέλη
Σε συνέχεια του προηγούμενου σημειώματός μας Αρ.Πρωτ.: 39/4 -12-2020 για την Αλληλέγγυα Ευθύνη Διοικήσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών και μετά από ερωτήματα πολλών Ο.Σ., θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την αίτηση που δικαιούνται να κάνουν οι Διοικήσεις των Ο.Σ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αρ 66 παρ 29 του Ν 4646/2019) στην Δ.Ο.Υ. του Συνεταιρισμού τους προκειμένου να ζητήσουν να απαλλαγούν της αλληλέγγυας ευθύνης για τις φορολογικές οφειλές του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την διάταξη του αρ 50 του Ν 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν 4646/2019 και ισχύει και σύμφωνα με το περιεχόμενο της Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε: 2173/30-10-2020.

Όπως προέκυψε από επικοινωνία και ερωτήματα πολλών Ο.Σ., υπάρχουν Διοικήσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών στις οποίες έχουν παραχωρηθεί αρμοδιότητες με  αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων και σύμφωνα με τα καταστατικά τους, βάσει των οποίων εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα, διοικούν το νομικό πρόσωπο και διαχειρίζονται την περιουσία του και γενικά ασκούν όλες τις δράσεις που συνεπάγονται την εν τοις πράγμασι διαχείριση ή διοίκηση του νομικού προσώπου.

Συνεπώς, εάν υπάρχουν Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί που στις Διοικήσεις τους έχουν εκχωρηθεί και ασκούν τέτοιες αρμοδιότητες, εξυπακούεται ότι οι Διοικούντες αυτοί (ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη Δ.Σ.) προκειμένου να απαλλαγούν της αστικής προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης για τον ΕΝΦΙΑ, δεν αρκεί η ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους Δ.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, αλλά χρειάζεται επιπλέον να συντρέχει στο πρόσωπό τους η έλλειψη υπαιτιότητας που ορίζει η διάταξη του άρθρου 34 παρ 1, περιπτ 3 του Νόμου 4646/2019.

Σημειώνουμε επίσης ότι  η Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε: 2173/30-10-2020 που σας διαβιβάσαμε, ορίζει ότι για την έλλειψη υπαιτιότητας χρειάζεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία να απαλλάσσεται το μέλος της Διοίκησης, το υπόχρεο πρόσωπο δηλαδή, της αλληλέγγυας ευθύνης.

Πέραν της προϋπόθεσης της δικαστικής απόφασης που θέτει η ανωτέρω Εγκύκλιος, οι Διοικήσεις των Ο.Σ., εφόσον υπάρχουν πραγματικά περιστατικά και λόγοι που συντρέχουν στο πρόσωπό τους που αποδεικνύουν την έλλειψη υπαιτιότητάς τους, μπορούν να επικαλεσθούν τους λόγους αυτούς και τα πραγματικά περιστατικά προκειμένου να απαλλαγούν από κάθε αστική αλληλέγγυα ευθύνη για τις οφειλές του Συνεταιρισμού τους.

Συνεπώς εάν υπάρχουν φορολογικές οφειλές του Συνεταιρισμού και οι Διοικήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 34 του. 4646/2019 για να θεμελιωθεί εις βάρος τους αλληλέγγυα ευθύνη, οι Διοικήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλον την σχετική αίτηση στην Δ.Ο.Υ. και να επικαλεσθούν τους λόγους και τα  πραγματικά περιστατικά που τους απαλλάσσουν από την αλληλέγγυα ευθύνη, προκειμένου να παύσουν να βαρύνονται αλληλέγγυα με τις οφειλές του Συνεταιρισμού, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη.

Σχετικά με το ζήτημα της έλλειψης υπαιτιότητας όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη, έχει κριθεί με την απόφαση 10665/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, που ακύρωσε κατάσχεση της Δ.Ο.Υ. σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό Προέδρου Ο.Σ. για οφειλές ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού του, ότι έλλειψη αλληλέγγυας ευθύνης του Προέδρου συνιστά και το γεγονός ότι ο Ο.Σ δεν διέθετε τα ανάλογα ταμειακά διαθέσιμα για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, καθόσον το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων αυτού, σύμφωνα με τους ισολογισμούς του, την κρίσιμη περίοδο υπολείπετο κατά πολύ του ποσού που προσδιορίστηκε ως οφειλή ΕΝΦΙΑ.

Ο Συλλογικός Φορέας, με βάση την ανωτέρω δικαστική απόφαση, έχει ήδη ασκήσει παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών (με αρ.πρωτ.16/6-3-2020) και έχει ζητήσει στην Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ που προβλέπει το άρθρο 34 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4646/2019, με την οποία δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας, να συμπεριληφθούν στις περιπτώσεις ανυπαιτιότητας (έλλειψης υπαιτιότητας) και οι Πρόεδροι και τα μέλη της Διοίκησης των Ο.Σ. που δεν κατέβαλαν τις φορολογικές οφειλές των Ο.Σ. προς το Δημόσιο, λόγω του ότι, σύμφωνα με τους ετήσιους ισολογισμούς οι Ο.Σ. δεν διέθεταν, μετά την αφαίρεση των εν γένει λειτουργικών εξόδων τους, τα ανάλογα ταμειακά διαθέσιμα, για την εξόφληση των φορολογικών επιβαρύνσεων, μεταξύ των οποίων και των υπέρογκων φόρων ΕΝΦΙΑ.

Στην ιστοσελίδα www.opanspe.gr υπάρχει ενημερωτικό άρθρο για την δικαστική απόφαση 10665/2016, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας στο υπομενού Θεσμικά-Νομολογία-Νομικά Θέματα του κεντρικού μενού Συλλογικός Φορέας.

Είμαστε στη διάθεση των μελών τα οποία μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για τα ανωτέρω θέματα.

 

Με εκτίμηση     

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργία Ρωμαίου Πρόεδρος
Νίκος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Τσιώνης Γενικός Γραμματέας

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις