Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

08/05/2021 - Επικαιροποίηση αξίας Μερίδων Μαυρολίμνης

 

Επικαιροποίηση αξίας Μερίδων Μαυρολίμνης

Με την εξέλιξη των τελευταίων δύο ετών στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λουτρακίου και με την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρατηρήθηκε ενδιαφέρον από μέλη μας και τρίτους για μερίδες του κτήματος εν όψει των προοπτικών που ανοίγονται για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών της ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, η Διοίκηση διέθεσε εβδομήντα έξι μερίδες σε συνεταίρους και τρίτους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2019, οι όροι της οποίας είχαν συμπεριληφθεί στο υπ. αρ. 75/20-12-2019 υπηρεσιακό έγγραφο που έλαβε ευρεία δημοσιότητα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό η διάθεση μερίδων απαιτεί πάντοτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία καθορίζει τους όρους, τις νόμιμες προϋποθέσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια (δικαιούχους, αριθμό & αξία μερίδων, τρόπο συμμετοχής και εξόφλησης κλπ).

Επειδή ο Συνεταιρισμός είναι Θεσμικός Φορέας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) η οικονομική αξία των μερίδων καθορίζεται σύμφωνα με το νόμο και τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δια-μορφώνεται στο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις μέχρι την ημερομηνία διάθεσης δαπάνες των μελών, αρχικών και μεταγενεστέρων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας αγοράς της έκτασης.

Η αξία της μερίδας το 2019 είχε καθορισθεί στα 4.900 €υρώ.

Το ποσόν αυτό προήλθε ως εξής: ελήφθη κατ’ αρχήν ως βάση η αξία της μερίδας από την προηγούμενη διάθεση μερίδων του 2010, η οποία ανερχότανε σε 3.500 €υρώ. Το ποσόν αυτό επιβαρύνθηκε με τις έκτακτες εισφορές των ετών  2011-2013,  ύψους 600 €υρώ καθώς και με τις ετήσιες συνδρομές των ετών 2011-2019 οι οποίες ανερχόντουσαν στο ποσό των 324 €υρώ, στα ποσά δε αυτά υπολογίστηκε ο τόκος δικαιοπραξίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος για το ανωτέρω διάστημα ανήλθε σε 445 €υρώ. Συνεπώς 3.500 €υρώ (αξία μερίδας 2010) + 600 €υρώ (έκτακτες εισφορές) + 324 €υρώ (ετήσιες συνδρομές) + 445 €υρώ (τόκος δικαιοπραξίας) = σύνολο 4.869 €υρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της Γ. Σ. η αξία της μερίδας στρογγυλοποιήθηκε και καθορίστηκε στο ποσόν των 4.900 €υρώ.

Για την πλήρη ενημέρωση των μελών διευκρινίζεται ότι η αξία της μερίδας καθορίζεται υποχρεωτικά βάσει των ανωτέρω κανόνων μόνον όσον αφορά στο πλαφόν της κατώτερης τιμής και αυτό γίνεται προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού για να μην διατίθενται μερίδες σε εξευτελιστικές τιμές και ζημιώνεται ο Συνεταιρισμός. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η διάθεση μερίδων σε χαμηλότερη τιμή από την καθορισθείσα κατώτερη τιμή πλαφόν ακόμη και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα ήτανε άκυρη.

Αντίθετα οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για την αξία της μερίδας άνω του πλαφόν της κατώτερης τιμής και μέχρι την οροφή αυτής. Συνεπώς δεν απαγορεύεται η διάθεση μερίδων σε υψηλότερη τιμή ούτε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση γι’ αυτό το σώμα μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει την διάθεση μερίδων σε αξία μεγαλύτερη από την κατώτερη αξία του πλαφόν .

Μέχρι σήμερα και στο μεσοδιάστημα των δύο ετών οι μερίδες διατίθενται στο ποσόν των 4.900 €υρώ, ενώ η εξόφλησή τους γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να έχει αναπροσαρμοσθεί η αξία της μερίδας με τις τρέχουσες συνδρομές, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.

Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον για μερίδες, η Διοίκηση σε πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, όσον αφορά τις αδιάθετες μερίδες, να θέση θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση για την αναπροσαρμογή της αξίας της μερίδας συνυπολογίζοντας τις ετήσιες συνδρομές της διετίας.

Επίσης, επειδή τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία σε τοπικό επίπεδο και πιστεύεται ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στη Μαυρολίμνη, εκτός από την επικαιροποίηση της αξίας των μερίδων, η Διοίκηση προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση να ληφθεί και απόφαση στην επόμενη Γενική Συνέλευση για τον περιορισμό των μηνιαίων δόσεων, με αντίστοιχη αύξηση του ποσού τους,  προκειμένου η εξόφληση της συνολικής αξίας της μερίδας να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ενόψει αυτών θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας και κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο ότι η υπάρχουσα αξία των αδιάθετων μερίδων ύψους 4.900 €υρώ και ο τρόπος της τμηματικής εξόφλησης αυτών θα ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση.

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις