Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διάθεση Μερίδων Μαυρολίμνης

 

     

      Διάθεση Μερίδων Μαυρολίμνης

Οι εξελίξεις στη Μαυρολίμνη προχωρούν ραγδαία. ΤΟ Γ.Π.Σ. Λουτρακίου βρίσκεται ολοκληρωμένο στο ΥΠΕΝ εν αναμονή της εγκρίσεώς του και αμέσως μετά θα ανοίξει ο δρόμος για την πολεοδόμηση των εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών του Δήμου.

Οι εκτάσεις των Ο.Σ. όπως της Μαυρολίμνης, είχανε αδρανοποιηθεί επί δεκαετίες λόγω νομικών κωλυμάτων. Τα τελευταία χρόνια εξέλιπαν θεσμικά οι δεσμεύσεις του παρελθόντος και με τις τρέχουσες συγκυρίες υπάρχουν προοπτικές για την αξιοποίησή τους η οποία αναμφισβήτητα θα δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, που θα εξελιχθεί με γρήγορους ρυθμούς λόγω των σύγχρονων συνθηκών και αναγκών.

Οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από τις εκτάσεις των Ο.Σ. Λουτρακίου κυκλοφορούν γρήγορα στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι στις επαφές της Διοίκησης με τοπικούς φορείς των τελευταίων δύο ετών που το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο βρίσκεται ένα βήμα πριν το τέλος, παρατηρήθηκε ενδιαφέρον από κατοίκους οι οποίοι ζητούσαν να αγοράσουν μερίδες στη Μαυρολίμνη.

Επίσης παλαιά και νέα μέλη μας, ιδίως Ντραφιώτες που έγιναν μέλη από μεταβιβάσεις οικοπέδων και κατοικιών στο Ντράφι μετά το 2010 που έγινε η τελευταία κλήρωση μερίδων, ενδιαφέρθηκαν και αυτά για μερίδες στη Μαυρολίμνη.

Τέλος επειδή το κτήμα είναι δασικό και θα περιορισθεί από τον νόμο κατά 50% όταν πολεοδομηθεί, αρκετά μέλη μας Μαυρολιμνιώτες που δεν έχουν ολόκληρη μερίδα αλλά ποσοστό αυτής και θα έχουν μικρή δομήσιμη επιφάνεια, εξεδήλωσαν και αυτά επιθυμία για μερίδες.

Όπως είναι γνωστό ο Συνεταιρισμός δεν διαθέτει μεμονωμένες μερίδες σε μέλη ή τρίτους. Μόνο οι συνεταίροι μας έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν μεμονωμένα τις μερίδες τους σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Για την διάθεση μερίδων από τον Συνεταιρισμό απαιτείται και προηγείται πάντοτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία καθορίζει τον αριθμό των μερίδων που θα διατεθούν καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις διάθεσης μερίδων σε μέλη ή τρίτους.

Ενόψει των ανωτέρω στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση της Διοίκησης, ψηφίστηκε ομόφωνα η διάθεση εβδομήντα έξι (76) μερίδων σε ήδη συνεταίρους μέλη μας και σε τρίτους με τους παρά κάτω όρους.

 

Αξία Μερίδας 4.900 €υρώ.

Η αξία καθορίζεται πάντα σύμφωνα με το νόμο και τις οδηγίες του ΥΠΕΝ όπως έγινε και με την προηγούμενη διάθεση μερίδων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μέχρι σήμερα δαπάνες των αρχικών μελών συμπεριλαμβανομένης και της αξίας αγοράς της έκτασης.

Η αξία της μερίδας στην προηγούμενη διάθεση του 2010 ήτανε 3.500 €υρώ. Από το 2010 έως και σήμερα η μερίδα επιβαρύνθηκε με έκτακτες εισφορές ( 2011-2013 ) ύψους 600 €υρώ και ετήσιες συνδρομές ετών 2011 έως και 2019 ύψους 324 €υρώ. Στις συνδρομές και έκτακτες εισφορές υπολογίζεται ο τόκος εκ δικαιοπραξίας, όπως ισχύει σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος για το ανωτέρω διάστημα ανέρχεται σε 445 €υρώ.

Συνεπώς 3.500 €υρώ (αξία μερίδας 2010) + 600 €υρώ (έκτακτες εισφορές) + 324 €υρώ (ετήσιες συνδρομές) + 445 €υρώ (τόκος δικαιοπραξίας) σύνολο 4.869 €υρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η αξία της μερίδας στρογγυλοποιήθηκε και καθορίστηκε στο ποσόν των 4.900 €υρώ.

 

Τρόπος εξόφλησης μερίδας

Η αξία της μερίδας των 4.900 €υρώ θα εξοφληθεί με ισόποσες μηνιαίες δόσεις ως εξής.

Ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει 100 €υρώ προκαταβολή και το υπόλοιπο της αξίας (4900-100 προκαταβολή=) 4.800 €υρώ θα εξοφληθεί σε 64 μηνιαίες δόσεις ποσού 75 €υρώ εκάστης (4800 : 64 μηνιαία δόση = 75 €)

 

Τρόπος Συμμετοχής ενδιαφερομένων

Κάθε ενδιαφερόμενος, μέλος ή τρίτος, θα δηλώνει τη συμμετοχή του εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 15 Ιανουαρίου έως και 5 Φεβρουαρίου 2020. Κατά την ημερομηνία της δήλωσης θα καταβάλει συγχρόνως  το ½ της προκαταβολής των 100 €υρώ = 50 €υρώ. Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς την πληρωμή του ποσού των 50 €υρώ που αποτελεί το ½ της προκαταβολής.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, την επομένη της λήξεως της προθεσμίας συμμετοχής, θα προσέλθουν όλοι οι δηλώσαντες ενδιαφέρον στον Συνεταιρισμό για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους στη διάθεση των μερίδων.

Οι δηλώσαντες θα καταβάλουν το υπόλοιπο ½ της προκαταβολής των 100 €υρώ δηλαδή 50 €υρώ και την πρώτη δόση των 75 €υρώ και συνολικά θα καταβάλουν 125 €υρώ.

Το υπόλοιπο ποσόν των 4.725  €υρώ θα καταβληθεί σε 63 ισόποσες μηνιαίες δόσεις  των 75 €υρώ, που θα ξεκινήσουν από 1 Μαρτίου 2020. Η κάθε δόση θα εξοφλείται εντός των πρώτων πέντε ημερών κάθε μήνα.

 

Τρόπος επιλογής ενδιαφερομένων

Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι πάνω από 76 δηλαδή περισσότεροι από τις μερίδες που θα διατεθούν η επιλογή θα γίνει με την εξής σειρά.

Θα προτιμηθούν:

  • Πρώτα τα μέλη με μικρότερο ποσοστό της μερίδας,
  • Θα ακολουθήσουν τα ήδη μέλη, και
  • Κατόπιν οι τρίτοι, μη μέλη.

 

Διαδικασία

Η προτίμηση και επιλογή των ενδιαφερομένων των ανωτέρω τριών κατηγοριών θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2020 ως εξής.

  • Αν οι δηλώσαντες-ενδιαφερόμενοι με ποσοστό μερίδας είναι παραπάνω από 76 δηλαδή περισσότεροι από τις μερίδες που θα διατεθούν, τότε θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού  με την παρουσία  συμβολαιογράφου και στους μη κληρωθέντες θα επιστραφεί το ποσόν των 50 €υρώ που κατέβαλλαν για την συμμετοχή τους. Επίσης θα επιστραφεί το ποσόν των 50 €υρώ που κατέβαλλαν για την συμμετοχή τους και σε όλους τους υπόλοιπους δηλώσαντες-ενδιαφερόμενους μέλη και τρίτους που δεν θα συμμετάσχουν στην κλήρωση.
  • Αν οι δηλώσαντες-ενδιαφερόμενοι με ποσοστό μερίδας είναι λιγότεροι από 76, τότε,  μετά την διάθεση μερίδων σε αυτούς, οι υπόλοιπες μερίδες θα διατεθούν πρώτα στα μέλη και κατόπιν στους τρίτους μη μέλη με την ακόλουθη διαδικασία.

Εάν τα μέλη είναι περισσότερα από τις εναπομείνασες μερίδες τότε θα γίνει πάλι κλήρωση μεταξύ τους (στα γραφεία του Συνεταιρισμού με την παρουσία συμβολαιογράφου) και στα μη κληρωθέντα μέλη θα επιστραφεί το ποσόν των 50 €υρώ που κατέβαλλαν για την συμμετοχή τους. Επίσης θα επιστραφεί το ποσόν των 50 €υρώ στους τρίτους μη μέλη που κατέβαλλαν για την συμμετοχή τους, που δεν θα συμμετάσχουν στην κλήρωση.

  • Εάν τα μέλη είναι λιγότερα από τις εναπομείνασες μερίδες, τότε μετά την διάθεση μερίδων σε αυτά, οι υπόλοιπες μερίδες θα διατεθούν στους τρίτους μη μέλη και εάν  οι τρίτοι είναι περισσότεροι από τις εναπομείνασες μερίδες θα γίνει και πάλι κλήρωση μεταξύ τους (στα γραφεία του Συνεταιρισμού με την παρουσία  συμβολαιογράφου) και στους μη κληρωθέντες τρίτους θα επιστραφεί το ποσόν των 50 €υρώ που κατέβαλλαν για την συμμετοχή τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης μερίδων την 6 Φεβρουαρίου 2020, οι δικαιούχοι που απέκτησαν μερίδα με δήλωση η κλήρωση θα καταβάλουν το υπόλοιπο ½ της προκαταβολής των 100 €υρώ δηλαδή 50 €υρώ και την πρώτη δόση των 75 €υρώ, δηλαδή συνολικά θα καταβάλουν 125 €υρώ.

Η δεύτερη δόση των 75 €υρώ θα καταβληθεί εντός των πρώτων πέντε ημερών του μηνός Μαρτίου και θα ακολουθήσουν τον κάθε επόμενο μήνα οι 62 ισόποσες μηνιαίες δόσειςτων 75 €υρώ έως ότου καταβληθεί το υπόλοιπο ποσόν των 4.725€υρώ.

 

Άλλοι όροι

  • Αν κάποιος/οια υπαναχωρήσει μετά την αρχική του/της δήλωση και πριν την πρώτη δόση επιστρέφεται το ποσόν των 50 €υρώ.
  • Αν κάποιος/οια δεν καταβάλει τέσσερις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις  των 75 €υρώ τότε το καταβληθέν ποσό καταπίπτει υπέρ του Συνεταιρισμού και η μερίδα επιστρέφει στο Συνεταιρισμό που έχει το δικαίωμα να την διαθέσει εκ νέου σε οποιονδήποτε συνεταίρο ή τρίτο εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση μερίδας.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος/νη μέλος ή τρίτος/τη, που θα δηλώνει τη συμμετοχή του/της εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού κατά την προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής από 15 Ιανουαρίου έως και 5 Φεβρουαρίου 2020 θα παραλαμβάνει ενυπογράφως από τον Συνεταιρισμό επίσημο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος και οι όροι διάθεσης των μερίδων, όπως Αξία Μερίδας,  Τρόπος εξόφλησης μερίδας, Τρόπος Συμμετοχής ενδιαφερομένων, Τρόπος και διαδικασία επιλογής ενδιαφερομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια .
Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις