Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26/02/2016 - Παρέμβαση Ο.Σ. στο Υπουργείο Οικονομικών - Εναρμόνιση Καταστατικών

 

Παρέμβαση Ο.Σ. στο Υπουργείο Οικονομικών
Εναρμόνιση Καταστατικών

Σε εκτέλεση της απόφασης που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση των μελών του Συλλογικού Φορέα, κατατέθηκε ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών το έγγραφο για την παράταση της προθεσμίας εναρμόνισης των καταστατικών των Ο.Σ., το οποίο υπογράφουν 36 μέλη.

Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο έγγραφο προς ενημέρωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 14 του Νόμου  4030/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 249/25-11-2011) και 31 παρ. 3α1 του Νόμου  4067/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 79/9-4-2012) εφαρμοζόμενες σε συνδυασμό, οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί (Ο.Σ.) όφειλαν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τον Νόμο 1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’196/6-12-1986) μέχρι την 25-11-2013.  

 

Για το θέμα είχαν παρασχεθεί οδηγίες από το τότε Υ.Π.Ε.Κ.Α. (έγγραφο με αριθμό 4890/2013 της Γ. Δ. Πολεοδομίας, Δ. Π. Σχεδιασμού) ωστόσο η καταληκτική προθεσμία (μέχρι 25-11-2013) δεν επαρκούσε για την εναρμόνιση γιατί έπρεπε προηγουμένως να αποσαφηνιστούν ζητήματα ερμηνείας διαφόρων διατάξεων και να προηγηθούν διοικητικές διαδικασίες, εξαιρετικά πολύπλοκες και  χρονοβόρες οι οποίες απαιτούσαν καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.).

 

Για τον λόγο αυτό και επειδή η εναρμόνιση των καταστατικών ήταν θέμα μείζονος ενδιαφέροντος για τους Ο.Σ. αφού μεταξύ των άλλων αναβαθμίζεται ο θεσμικός τους ρόλος, ο Φορέας μας είχε αναπτύξει στενή επαφή, συνεργασία και αλληλογραφία με τις υπηρεσίες σας (σχετικό και το υπ. αριθμ. 273/21-6-2013 έγγραφο της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας και Συλλογικής Δράσης Ο.Σ.») όχι μόνο για παροχή διευκρινήσεων αλλά κυρίως για την δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας εναρμόνισης των καταστατικών των Ο.Σ..

 

Το Υπουργείο Οικονομικών απεδέχθη τελικά τα αιτήματά μας και παρέτεινε την προθεσμία για την εναρμόνιση των καταστατικών,  αρχικά με τον Νόμο 4223/2013 άρθρο 36 παρ.4 για δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για τους ίδιους λόγους έδωσε νέα παράταση για τρείς (3) ακόμα μήνες με τον Ν. 4315/2014 άρθρο 11 παρ.9, μέχρι την 25-2-2015.

Με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος των Ο.Σ. κατάφερε και εναρμόνισε εμπρόθεσμα τα καταστατικά του μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

 

Όμως, όπως διαπιστώνουμε στις επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις των μελών του Συλλογικού μας Φορέα, υπάρχουν δυστυχώς ακόμα Ο.Σ. οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους.

Επισημαίνεται ότι οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία (και δεν είναι λίγοι) είναι καθ’ όλα νόμιμοι,  λειτουργούν εύρυθμα, νομότυπα και καλόπιστα και η απώλεια της προθεσμίας εναρμόνισης δεν ανάγεται σε δική τους ευθύνη και υπαιτιότητα αλλά οφείλεται σε καθαρά τυπικούς και συγκυριακούς λόγους και σε αιτίες που ανάγονται αποκλειστικά στην σφαίρα επιρροής τρίτων, σε έκτακτα γεγονότα και περιστατικά ακόμα και σε λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρουμε, μεταβατικό στάδιο αλλαγών Διοικήσεων, απόρριψη καταστατικών για τυπικούς λόγους από το Ειρηνοδικείο, λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή επιμέρους διατάξεων, απώλειες άλλων προθεσμιών, εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων ΓΣ κλπ).

Οι Συνεταιρισμοί αυτοί παρά το γεγονός ότι δεν αμέλησαν ούτε ολιγώρησαν ή αρνήθηκαν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους, αντιθέτως πολλοί από αυτούς έκαναν ανεπιτυχείς δικαστικές προσπάθειες, ωστόσο βρίσκονται τώρα στην πολύ δυσάρεστη θέση να κινδυνεύουν να υποστούν τις σοβαρές συνέπειες του νόμου και να απειλούνται με διάλυση.

Μάλιστα μεταξύ των Ο.Σ. που δεν έχουν εναρμονίσει τα καταστατικά τους υπάρχουν και συνεταιρισμοί που στο παρόν στάδιο έχουν εντάξει τις εκτάσεις τους στο σχέδιο πόλεως και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες διανομής οικοπεδικών μερίδων στα μέλη τους, με αποτέλεσμα πέρα από τη διάλυση των Ο.Σ. να υφίστανται τις καταστρεπτικές συνέπειες τα απλά μέλη των Ο.Σ., οι οικογενειάρχες που ενώ έδωσαν από το υστέρημα τους για να αποκτήσουν ένα σπιτάκι, τώρα να μην μπορεί να γίνει ούτε η μεταβίβαση στο όνομά τους του περιουσιακού στοιχείου που δικαιούνται.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ο ευρύτερος θεσμικός ρόλος των Οικοδομικών Συνεταιρισμών οι οποίοι λειτουργούν υπό κρατική εποπτεία και διαχειρίζονται θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, κυρίως όμως πρέπει να επισημανθεί ότι ο θεσμός των Ο.Σ. δημιουργήθηκε και ενθαρρύνθηκε από την ίδια την πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπισθεί το στεγαστικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και απευθυνότανε ανέκαθεν στα λαϊκά στρώματα και σε άτομα χαμηλών εισοδημάτων προκειμένου να αποκτήσουν φτηνή στέγη με νομιμότητα και ασφάλεια.

 

Συνεπώς σε τελική ανάλυση τις αρνητικές συνέπειες για την οποιαδήποτε μεταβολή, διάλυση ή άλλη αρνητική επίπτωση στο νομικό πρόσωπο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού (από την μη εναρμόνιση του καταστατικού) θα τις υποστούν άμεσα και θα τις εισπράξουν απ ευθείας τα απλά μέλη των Ο.Σ. οι ελληνικές οικογένειες, που θα χάσουν τα οικοπεδάκια τους.   

Ενόψει των ανωτέρω επιβάλλεται για λόγους δικαίου, κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης να δοθεί νέα παράταση για την εναρμόνιση των καταστατικών ώστε να μπορέσουν και οι Συνεταιρισμοί αυτοί να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος τους και εις βάρος των μελών τους.

Στους ανωτέρω λόγους που συνηγορούν υπέρ της παράτασης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ζητούμενη παράταση δεν προκαλεί καμία οικονομική επιβάρυνση για το κράτος.

 

Προτεινόμενη διατύπωση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση:

«Παρατείνεται για 20 μήνες η προθεσμία της παρ.9 του άρθρου 11 του Νόμου 4315/2014 που αφορά στην τροποποίηση των καταστατικών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με το Νόμο 1667/1986».

 

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας
και Συλλογικής Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών


 

Η Συντονίστρια
Γεωργία Ρωμαίου - Πέτσα
6977207738 – 2107629974

 

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις