Newsletter
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με Δικαστική Απόφαση ακυρώνεται κατάσχεση σε ατομικό λογαριασμό Προέδρου Οικοδομικού Συνεταιρισμού για οφειλές ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού του

 

Με Δικαστική Απόφαση ακυρώνεται κατάσχεση σε ατομικό λογαριασμό Προέδρου Οικοδομικού Συνεταιρισμού για οφειλές ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού του

Ο Πρόεδρος δεν θεωρείται συνυπεύθυνος για οφειλές ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού

  

Το πρόβλημα του ΕΝΦΙΑ σε εκτάσεις των παλιών Οικοδομικών Συνεταιρισμών (Ο.Σ.) ταλαιπωρεί την τελευταία πενταετία τους Ο.Σ., τις Διοικήσεις και τα χιλιάδες μέλη τους και λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος ο Συλλογικός Φορέας ασκεί συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία για την διευθέτηση του ζητήματος.

Η φορολογική επιβάρυνση με ΕΝΦΙΑ είχε πολλές παράπλευρες δυσμενείς συνέπειες από τα μέτρα διασφάλισης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για είσπραξη ΕΝΦΙΑ, που επεβλήθησαν από την Φορολογούσα Αρχή εις βάρος των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών.

Οι αρμόδιες ΔΟΥ προέβησαν μεταξύ των άλλων και σε δεσμεύσεις-κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των Οικοδομικών Συνεταιρισμών και των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των Προέδρων αυτών και  εισέπραξαν χρηματικά ποσά και από τους λογαριασμούς των Ο.Σ. και από τους λογαριασμούς των Προέδρων για οφειλή ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού .

Οι ενέργειες των ΔΟΥ έπληξαν σοβαρά την οικονομική διαχείριση των Οικοδομικών  Συνεταιρισμών, και πλέον αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα βιωσιμότητας, ενώ οι Πρόεδροι Ο.Σ. με τις δεσμεύσεις των λογαριασμών τους, δεν μπορούσαν να προβούν σε πράξεις στις ατομικές τους περιουσίες.

_______________

Όσον αφορά τις κατασχέσεις ατομικών τραπεζικών λογαριασμών Προέδρων για χρέη ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού τους,  ο Συλλογικός Φορέας διαμαρτυρήθηκε έντονα στη Φορολογική Διοίκηση γιατί οι ενέργειες των ΔΟΥ υπήρξαν αυθαίρετες επειδή δεν προβλέπονται από καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Όπως υποστήριξε ο Συλλογικός Φορέας, η μόνη περίπτωση «συνυπευθυνότητας» Προέδρων για τις φορολογικές οφειλές των Ο.Σ. που διοικούν, είναι η περίπτωση της διάταξης του άρ. 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ΚΦΔ (Ν 4174/2013) με τίτλο «Αλληλέγγυα ευθύνη» σύμφωνα με την οποία προβλέπεται «η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη» των Προέδρων των νομικών προσώπων, μόνο κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ.

Συνεπώς η μόνη περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι συνυπεύθυνος με τον Ο.Σ. είναι για πληρωμή φόρου τόκων και προστίμων από καθυστερούμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. (και όχι για οφειλή ΕΝΦΙΑ) του Οικοδομικού Συνεταιρισμού και μόνον όταν ο Ο.Σ. βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης ή συγχώνευσης.

Στις προκείμενες όμως κατασχέσεις ατομικών λογαριασμών Προέδρων Ο.Σ. από τις ΔΟΥ δεν υφίστατο καμιά από τις δύο νόμιμες προϋποθέσεις και συνεπώς οι κατασχέσεις αυτές υπήρξαν εξόφθαλμα παράνομες με τραγικές συνέπειες για τους συγκεκριμένους προέδρους.

____________

Ήδη με την προσφάτως εκδοθείσα απόφαση 18549/2019 Γ.Α.Κ. 10665/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, Τμήμα 35ο Μονομελές δικαιώνεται πλήρως ο Συλλογικός Φορέας όσον αφορά τις θέσεις του καθόσον με την απόφαση αυτή ακυρώθηκε η ατομική ειδοποίηση και τα λοιπά κατασχετήρια έγγραφα της Δ.Ο.Υ.  … με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στις Τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» Προέδρου Ο.Σ. για οφειλές ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού του.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της απόφασης αυτής κρίθηκε ότι … «… Επιπλέον οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 καθώς και της παρ 1 του άρθρου 50 του ν 4174/2013 , ως επιβάλλουσες σε φυσικά πρόσωπα οικονομικό βάρος για χρέη από φόρους νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, είναι , όπως άλλωστε όλες οι διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται επιβαρύνσεις, στενά ερμηνευτέες (βλ ΣτΕ 255/2009) όχι μόνο ως προς τις κατηγορίες φόρων για τους οποίους δύναται να καταστεί προσωπικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνο ένα πρόσωπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και οντότητες, αλλά και ως προς την ιδιότητα που πρέπει αυτό να έχει αποκτήσει προκειμένου να συνευθύνεται και με αναγκαστική εκτέλεση κατά της ατομικής του περιουσίας, για την καταβολή των χρεών τους (Δεφ Αθ 1412/2018) . Περαιτέρω από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι για τη γέννηση της πρόσθετης προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που, μεταξύ άλλων, είναι πρόεδροι συνεταιρισμών, απαιτείται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα να έχουν τις προαναφερθείσες ιδιότητες, κατά τον χρόνο διάλυσης η συγχώνευσης της νομικής οντότητας του συνεταιρισμού.  

… « Ειδικότερα όμως, και όσον αφορά τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με την παρ 5 του άρθρου 50 του ν 4174/2013, όπως ισχύει, προσδιορίστηκε ο ευθυνόμενος εις ολόκληρο μαζί με τους υποχρέους για την πληρωμή των τόκων και προστίμων σχετικών με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που οφείλονται σε δικές τους πράξεις η παραλείψεις, όχι όμως και για την πληρωμή του ίδιου του φόρου….»

... « ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ακυρώνει την ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. … Ακυρώνει τα κατασχετήρια έγγραφα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.  … εις χείρας των νομικών προσώπων «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» αντίστοιχα ως τρίτων με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε όσα οφείλουν η πρόκειται να οφείλουν στον ανακόπτοντα και μέχρι στου συνολικού ποσού …» …         

___________________

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση προκάλεσε αισθήματα ανακούφισης στους Ο.Σ. και κυρίως στους Προέδρους τους γιατί οι κατασχέσεις των ατομικών τους λογαριασμών από τις Δ.Ο.Υ. είχαν δημιουργήσει κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας λόγω των σοβαρών επιπτώσεων των πράξεων αυτών στις ατομικές τους περιουσίες. Η απόφαση αυτή πιστεύεται ότι θα αποτελέσει «πιλότο» για όλες τις παρεμφερείς υποθέσεις γιατί θα δημιουργήσει ανασταλτικό παράγοντα στην συμπεριφορά των Δ.Ο.Υ. οι οποίες καλούνται πλέον να παύσουν τις αυθαίρετες δεσμεύσεις ατομικών λογαριασμών Προέδρων Ο.Σ. για ΕΝΦΙΑ του Συνεταιρισμού τους.

Εξάλλου από τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του Συλλογικού Φορέα εκτιμάται ότι η Πολιτεία θεωρεί ότι η ορθή θεσμική αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος του ΕΝΦΙΑ των Ο.Σ. θα ωφελήσει το ευρύ κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον.

 

Το άρθρο έχει αναρτηθεί και στην και στην ecopress

Σχετικά Άρθρα
Νεα - Ανακοινώσεις